Villkor för användning av Icopal AB hemsida

 
Villkor för användning av denna webbplats som ägs av Icopal AB

Läs noga igenom dessa villkor innan du använder webbplatsen. Webbplatsen får endast användas i syfte att inhämta information. Genom att använda eller hämta material från webbplatsen accepterar du dessa användarvillkor.

Cookies

Icopal AB (”Icopal”) använder s.k. cookies för att underlätta ditt besök på webbplatsen. Cookies är små textfiler som skickas till din dator. De identifierar dig som en unik användare och sparar dina personliga preferenser och annan teknisk information. Icopal använder både permanenta cookies (som finns kvar på din dator tills du tar bort dem) och sessionscookies (som försvinner när du stänger din webbläsare). Dessa textfiler eller cookies innehåller inga personuppgifter men information om användarens IP-nummer.

Icopal använder endast uppgifterna i cookiefilerna till att registrera antalet unika besökare på webbsidan samt användarnas beteende på webbsidan i syfte att vidareutveckla webbsidan till att bättre passa användarnas önskemål.

Om du inte godkänner att Icopal använder cookies kan du blockera dem genom att ändra inställningarna i din webbläsare (instruktioner för hur du ändrar webbläsarens inställningar för cookies finns på webbläsarens Hjälp-meny). Om inställningarna ändras kommer vissa sidor inte att vara fullt tillgängliga på Icopals webbplats.

Innehåll och användning

Icopal publicerar på denna webbplats information som service för webbplatsens besökare. I enlighet med dessa användarvillkor beviljar Icopal dig som användare en begränsad rätt, som varken är överlåtbar eller exklusiv, att ta del av och använda denna webbplats och det material som återfinns på den. Denna rätt utgör inte en överlåtelse av äganderätten till materialet. Webbplatsens besökare tillåts att skriva ut eller ladda ner informationen som finns på webbplatsen under förutsättning att Icopals (eller dess dotterbolags eller licensgivares) upphovsrätt respekteras. Kopior av materialet omfattas av följande begränsningar: (i) uppgifter om att upphovsrätten och äganderätten tillhör Icopal skall finnas kvar i materialet, och (ii) det är inte tillåtet att ändra, återskapa, förevisa eller distribuera materialet i allmänt eller kommersiellt syfte. Genom att använda webbplatsen godkänner du att följa den upphovsrättsliga lagstiftningen och förhindra olaglig kopiering av materialet.

Du kan behöva registrera dina personuppgifter, mm för att få tillgång till vissa tjänster och sidor på webbplatsen som kräver behörighet (t ex beställning av varuprover). Om du vill nyttja dessa tjänster måste du registrera dig genom att lämna fullständiga och korrekta uppgifter i ett registreringsformulär. Icopal kan inte hållas ansvarigt för att felaktiga uppgifter registreras.

Användarens skyldigheter

Genom att använda eller hämta material från webbplatsen garanterar och åtar du dig att du kommer att använda webbplatsen i enlighet med dessa användarvillkor. Du åtar dig att inte använda webbplatsen för att: (i) sprida spam eller oönskad e-post, (ii) utge dig för att representera Icopal eller vara någon annan, (iii) manipulera innehållet på webbplatsen, (iv) agera så att andras möjlighet att använda webbplatsen påverkas negativt, och (v) skicka information och material som kränker eller gör intrång i annans rättighet, eller som är olagligt eller kränkande, eller innehåller reklam och erbjudanden om produkter eller tjänster. Du åtar dig att hålla Icopal och dess intressebolag skadeslösa från alla krav, skador och utgifter som uppstår i anledning av brott mot dessa användarvillkor.   

Ändringar

Icopal kan när som helst utan att informera om detta korrigera fel på webbplatsen, genomföra ändringar avseende materialet, produkterna, tjänsterna och, i förekommande fall, priserna som beskrivs på webbplatsen, samt dra tillbaka eller stänga avsnitt eller åtkomsten till olika funktioner på webbplatsen. Icopal kan också utan ansvarsskyldighet införa begränsningar på vissa inslag och tjänster på webbplatsen eller begränsa åtkomsten till delar av eller hela webbplatsen utan att informera om detta. Icopal förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt samt helt eller delvis ändra, göra tillägg eller avlägsna avsnitt i dessa användarvillkor.

Upphovsrätt och immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen är Icopals (eller dess dotterbolags eller licensgivares) egendom. Alla immateriella och andra  rättigheter inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, know-how, databasrättigheter, konstruktioner och varumärken (registrerade och oregistrerade) på webbplatsen ägs och innehas av Icopal eller dess dotterbolag eller dess licensgivare. All goodwill och immateriella rättigheter som kan uppstå vid användning av webbsidan skall tillfalla Icopal. Rätten att använda denna webbplats enligt dessa användarvillkor innebär inte att Icopal överför eller överlåter någon som helst äganderätt till materialet till användaren.

Tredje parts webbplatser

Webbplatsen kan, från tid till annan, innehålla länkar till externa webbplatser. Om du använder dessa webbplatser lämnar du denna webbplats. Icopal varken övervakar eller granskar innehållet på webbplatser som tillhör tredje part och ansvarar inte för att informationen på dessa webbplatser är korrekt eller tillförlitlig. All användning av länkade webbplatser sker på egen risk. Länkningen innebär inte att Icopal godkänner eller rekommenderar eventuella produkter eller tjänster som kan förekomma på externa wepplatser. En länk innebär inte heller att Icopal rekommenderar eller är förbunden med, eller har rätt att använda varumärken, logotyper eller andra symboler som visas i eller som man kan få åtkomst till via länken, eller att ägaren av en länkad webbplats har rätt att använda varumärken, logotyper eller andra symboler som tillhör Icopal eller dess dotterbolag. 

Länkar till webbplatsen

Det är inte tillåtet att skapa länkar från andra webbplatser till Icopals webplats utan Icopals skriftliga medgivande. Följande undantag gäller dock från detta förbud: Icopal godkänner länkar som (i) endast innehåller namnet ”Icopal” och inte några varumärken som ägs av Icopal eller dess licensgivare eller tredje man, (ii) visar denna sida i ett nytt eget fullt fungerande webbläsarfönster och inte inom en ”ram” på den länkade webbplatsen, (iii) varken genom sitt utförande eller på annat sätt skapar ett falskt intryck av att en enhet eller dess verksamhet eller produkter är förbundna med Icopal eller som skadar den goodwill som förknippas med Icopal och varumärken som ägs av Icopal eller dess intressebolag, samt (iv) inte innehåller eller kan härleda till något olagligt eller på annat sätt stötande material.

Friskrivning

Icopal försöker i största möjliga utsträckning tillse att informationen på denna webbplats är korrekt, men detta kan inte garanteras. Materialet kan innehålla felaktigheter och tryckfel. Icopal garanterar inte att materialet är korrekt eller komplett eller att råd, uttalanden eller annan information som visas eller distribueras genom webbplatsen är tillförlitliga. Icopal uppmanar besökaren att kontrollera uppgifternas riktighet innan de används. All användning av materialet och informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. Vidare lämnar Icopal inga garantier eller utfästelser av något slag, vare sig uttryckliga eller indirekta avseende materialets eller produkternas säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål, eller för att användning av materialet inte inkräktar på tredje mans immateriella rättigheter. Icopal lämnar inte heller några garantier gällande driften av denna webbplats eller dess säkerhet.

Ansvarsbegränsning

Icopal kan inte hållas ansvarigt för de skador, direkta eller indirekta, av vad slag det vara må (inklusive men inte begränsat till förlorad produktion eller inkomst, eller förlust av information eller data) som på något sätt har ett samband med nyttjandet av (eller oförmågan att kunna nyttja) webbplatsen eller dess innehåll. Detta gäller även om Icopal blivit informerat om möjligheten att sådan skada skulle kunna uppstå.

Information som lämnas av användaren

All information som kan identifiera dig som användare och som du lämnar till Icopal via denna webbplats skyddas av en integritetspolicy. Du bör dock inte skicka konfidentiell information eller information som ägs av dig till Icopal via denna webbplats. All information och material som lämnas till Icopal via denna webbplats betraktas som icke-konfidentiell och allmän. Genom att lämna sådan information till Icopal överlåter och överför du alla immateriella rättigheter i och till denna information till Icopal. Det innebär att det står Icopal fritt att använda, återskapa, distribuera, ändra och överlåta informationen och materialet. Som användare garanterar du att inte lämna information eller material till Icopal via denna webbplats som ägs av någon annan.       

Behandling av personuppgifter

Icopal AB, Box 848, 201 80 Malmö, org. nr. 556013-0709 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du som användare av denna webbplats lämnar till Icopal. Dina uppgifter används för att Icopal skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig, för att kunna ge god service i övrigt och även för marknadsföringsändamål. För att uppnå detta kan uppgifterna behöva lämnas till andra bolag inom Icopal-koncernen och till samarbetspartners. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få ut den information som Icopal har registrerat om dig. Om du vill ändra eller ta bort dina personuppgifter eller anmäla att du inte vill ha direktreklam, etc. är du välkommen att anmäla detta till Icopal på info.se@icopal.com.

Gällande lag och tvister

Denna webbplats kontrolleras och administreras av Icopal från dess kontor i Sverige. Svensk lag är tillämplig på dessa användarvillkor utan att svenska lagvalsregler skall träda in. Icopal lämnar inga garantier eller utfästelser att materialet på denna webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför Sverige. Om denna webbplats öppnas och används utanför Sverige ansvarar användaren för att följa den lokala lagstiftningen där användaren befinner sig. Tvister avseende tolkningen eller tillämpningen av dessa användarvillkor skall i första instans avgöras i Malmö tingsrätt.

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.