Verksamhetspolicy

Icopal AB är ett svenskt bolag vars kärnverksamhet består av utveckling, produktion och marknadsföring av tätskikt, takljus, brandgasventilatorer och takavvattningssytem samt marknadsföring av byggrelaterade koncern- och handelsvaror samt utförande av tätskiktsentreprenader.

Icopal AB skall uppfattas som Sveriges främsta och mest kundinriktade leverantör inom byggmaterialindustrin med speciell inriktning på att skydda husets yttre skal.

Vi skall arbeta aktivt för en ekonomiskt försvarbar verksamhetsutveckling där åtaganden om ständig förbättring, socialt och ekologiskt hållbar utveckling är grundläggande principer.

Vårt fokus riktas mot våra kunder, våra medarbetare och vår omgivning genom att vi ska:

  • vara lyhörda för kunders önskemål och krav i syfte att ge dem maximal kundnytta
  • alltid och i alla lägen följa tillämpliga lagar och andra krav som är relaterade till vår verksamhet
  • bedriva kompetensutveckling för alla medarbetare i syfte att skapa grunden för ökad kvalitet i vår verksamhet, mindre sårbarhet mot störningar och mer kvalificerade, varierade och stimulerande arbetsuppgifter
  • löpande och aktivt informera, utbilda och engagera vår personal och våra kunder
  • bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en fysiskt, psykiskt, socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa kartläggs, förebyggs och följs upp
  • öka effektiviteten i vårt användande av råvaror och energi
  • förebygga och successivt minska den miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till, framförallt användningen av råvaror och energi samt utsläppen till luft orsakade av produktion och transporter.

Vi ska vara lyhörda för förändringar och reaktioner i vår omvärld och ständigt vara redo att förbättra vårt arbetssätt.

Genom att påverka såväl leverantörer som kunder att ta samma ansvar och visa samma öppenhet som vi själva, så är det vår förhoppning att vi gör skillnad för kunder, medarbetare och miljö.

 

Malmö  

Bengt Widstrand_blå
Bengt Widstrand, vd Icopal AB

Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.