Frågor och svar

Nedan återges några frågor som ofta dyker upp i våra kontakter med kunder, leverantörer och andra intressenter till oss. Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

 

Har Icopal en kvalitets-/miljöpolicy?


Ja. Icopal antog sin första kvalitetspolicy 1992 och sin första miljöpolicy 1996. Numera har Icopal en Verksamhetsspolicy som innefattar såväl kvalitet som miljö.

 

Har Icopal något kvalitetssystem (t ex ISO 9000-system)? Är Icopal kvalitetscertifierat?


Ja. Icopal har ett, av Bureau Veritas Quality International (BVQi), certifierat kvalitetssystem enligt ISO 9001. Systemet certifierades ursprungligen 1994. Sedan dess har kvalitetssystemet utvecklats, och idag utgör det en del av vårt integrerade verksamhetssystem som omfattar bl a kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 

Har Icopal något miljöledningssystem (t ex ISO 14000-system)? Är Icopal miljöcertifierat?


Ja. Icopal har ett, av Bureau Veritas Quality International (BVQi), certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001. Systemet, som certifierades under 2001, ingår som en del av vårt integrerade verksamhetssystem för bl a kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 

Ställer Icopal några miljökrav på sina leverantörer?


Ja, i viss omfattning. Vi ställer krav på att leverantörer av koncern- och handelsvaror ska tillhandahålla tillräcklig information för att  vi ska kunna utarbeta byggvarudeklarationer för produkterna samt att våra betydande leverantörer ska upplysa oss om sitt miljöarbete och miljöpåverkan.

 

Har Icopal någon miljöredovisning?


Nej. För närvarande ger vi inte ut någon separat miljöredovisning men det finns ett avsnitt om miljöansvar i Icopal-koncernens årsredovisning.

 

Är Icopals produkter kvalitetsmärkta?


Ja. Ett flertal av Icopals produkter är P-märkta. P-märkningen innebär att SP Sitac har granskat och kontrollerat  att produkten uppfyller fastlagda myndighetskrav vid avsedd användning.

 

Uppfyller Icopal FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen)? Tar Icopal sitt ansvar för uttjänta förpackningar/emballage?


Ja. Icopal är anslutet till Reparegistret AB (REPA) vilket innebär att vi är med och finansierar det system som industrin byggt upp i syfte att samla in och återvinna förpackningar/emballage. 

 

Har Icopal byggvarudeklarationer för sina produkter?


Ja. Samtliga egentillverkade produkter är deklarerade i enlighet med anvisningar från Byggsektorns Kretsloppsråd. Med vissa undantag är även våra koncern- och handelsvaror deklarerade. Byggvarudeklarationerna finns utlagda på vår hemsida. 

 

Är Icopal anslutet till BASTA?


Ja. Icopal är anslutet till BASTA och vi har registrerat en större del av vårt produktsortiment i deras register.

 

Har Icopal säkerhetsdatablad för sina produkter?


Ja. För alla produkter som är ”kemiska” enligt miljölagstiftningen finns säkerhetsdatablad, vilket i vårt fall innebär sortimentet av Byggkemiska produkter. Säkerhetsdatabladen är registrerade i EcoOnlines webbaserade databas för kemiska produkter och finns utlagda på vår hemsida, www.prestandadeklaration.se.

 

Kan Icopal återvinna/materialåtervinna spill eller uttjänta tätskikt?


För närvarande bedrivs ingen återvinningsverksamhet vid Icopals tätskiktsfabrik. Inom Icopal-koncernen pågår dock ett projekt i syfte att utreda olika alternativ att återvinna spill samt uttjänta tätskikt. 

 

Är Icopal berett att ta tillbaka spill eller uttjänta tätskikt?


Icopal är berett att återta överblivet material och uttjänta tätskikt, tillverkade av Icopal, enligt vid aktuell tidpunkt gällande villkor. Eftersom Icopal för närvarande inte kan återvinna spill och uttjänt tätskikt rekommenderar vi att det istället skickas till närmsta avfallsförbränningsanläggning så att energiinnehållet kan utvinnas och nyttiggöras.

 

    Denna webbplats använder cookies. När du går vidare på icopal.se godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.